Explore

Investments made Wednesday

July 21

venom
@venom
2 days ago

Bought ALICE at $4.90

56.0%

0
venom
@venom
2 days ago

Bought BTC at $29,653.30 on 7/20/2021

13.4%

0

Saturday

July 03

Bought BTC at $33,360.10

0.78%

test

0

Friday

June 18

Bought BTC at $41,926.61

-19.8%

Crypto

0

Thursday

June 17

hquynh
@hquynh
1 month ago

Bought PPC at $500.00

0%

0

👋 Joined this week